Nordiskt studerandeutbyte

Studerande på eftergymnasial nivå (högre utbildning) med studiestöd för studier utomlands, fördelat på studier i ett annat nordiskt land och länder utom Norden, läsåret 2016/17 ¹
Number of students receiving student aid for studies abroad, post-secondary education, by studies in Nordic countries and outside Nordic countries, school year 2016/17

 ¹Uppgifter om studerande som bedriver delstudier/utbytesstudier i ett annat land saknas för Danmark, Färöarna och Island. I dessa länder räknas dessa i statistiken som studerande i hemlandet. Antalet utlandsstuderande är således underskattat för dessa länder i förhållande till övriga.

 

Studerande på eftergymnasial nivå (högre utbildning) i nordiska länder med studiestöd för studier utomlands, antal utresande och antal inresande nordiska studerande, läsåret 2016/17 ¹‚²
Number of students receiving student aid for studies abroad, post-secondary education, incoming and outgoing students per country, school year 2016/17

¹Uppgifter om studerande som bedriver delstudier/utbytesstudier i ett annat land saknas för Danmark, Färöarna och Island. I dessa länder räknas dessa i statistiken som studerande i hemlandet. Antalet utlandsstuderande är således underskattat för dessa länder i förhållande till övriga. Det innebär också att antalet inresande är för lågt för övriga nordiska länder eftersom studerande med danskt respektive isländskt studiestöd saknas.

²I antalet inresande ingår 607 studerande från Grönland (varav 598 studerar i Danmark, 3 i Island och 6 i Norge).

 

Antal utresande respektive inresande examensstuderande (free-movers) som studerar i andra nordiska länder med portabelt studiestöd, läsåret 2016/17¹
Number of students receiving student aid for studies abroad, free mover students in post-secondary education, incoming and outgoing students per country, school year 2016/17

¹ I antalet inresande ingår 607 studerande från Grönland (varav 598 studerar i Danmark, 3 i Island och 6 i Norge).

Dokument

Nordiskt studerandeutbyte

Nordisk statistik om studerandeutbyte i Norden 2016/17