Utländska medborgare med nordiska studiestöd

Antal utländska medborgare med studiestöd från nordiska länder, läsåren 2012/13–2016/17
Number of foreign citizens receiving student aid, school years 2012/13–2016/17

 

Antal utländska medborgare med studiestöd från nordiska länder, fördelat på studiestöd i respektive land och studiestöd för studier utomlands, läsåret 2016/17

Number of foreign citizens receiving student aid, by domestic studies and studies abroad, school year 2016/17