Utländska medborgare med nordiska studiestöd

Antal utländska medborgare med studiestöd från nordiska länder, läsåren 2013/14–2017/18
Number of foreign citizens receiving student aid, school years 2013/14–2017/18

 

Antal utländska medborgare med studiestöd från nordiska länder, fördelat på studiestöd i respektive land och studiestöd för studier utomlands, läsåret 2017/18

Number of foreign citizens receiving student aid, by domestic studies and studies abroad, school year 2017/18